O nás

Advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby najmä v oblasti občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva a správneho práva.

Klientom poskytujeme aj právne služby v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach ako aj právne služby v procese verejného obstarávania.

Právne služby poskytujeme v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a to tak, aby v čo najväčšej miere boli chránené ich záujmy. Právny servis prispôsobujeme výlučne potrebám klientov.Právne služby

Advokátska kancelária sa špecializuje najmä v nasledovných oblastiach práva:


Občianske právo

Ochrana osobnosti

Ochrana spotrebiteľa

Vlastnícke a spoluvlastnícke vzťahy

Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie

Zodpovednosť za vady

Záväzkové právo

Zastupovanie klientov pred súdmi a inými orgánmi verejnej správy

Mimosúdne riešenie sporov

Poradenstvo a zastupovanie klientov v dedičských konaniach

Poradenstvo a zastupovanie klientov v exekučných konaniach


Obchodné právo

Korporátna agenda obchodných spoločností

Komplexný rámec obchodných spoločností vrátane ich zakladania

Náhrada škody

Vymáhanie a správa pohľadávok

Zmluvné vzťahy

Zastupovanie klientov pred súdmi a inými orgánmi verejnej správy

Poradenstvo a analýza rizika pre klientov pri vstupe do nových obchodných vzťahov


Rodinné právo

Rozvod manželstva

Výživné

Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti rodiča

Úprava styku s maloletým dieťaťom


Správne právo

Zastupovanie klientov v správnom konaní pred orgánmi verejnej správy

Vypracovanie podaní a opravných prostriedkov v správnom konaní

Zastupovanie klientov pred súdmi


Právo nehnuteľností a stavieb

Nákup a predaj nehnuteľností

Iné vecné práva a práva tretích osôb

Príprava zmluvnej dokumentácie

Poradenstvo a príprava zmluvnej dokumentácie pri nájme nehnuteľností


Konkurzy a reštrukturalizácie

Poradenstvo a zastupovanie klientov v konkurzných konaniach

Poradenstvo a zastupovanie klientov v reštrukturalizačných konaniach


Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia

Zastupovanie klientov v súdnom a mimosúdnom konaní vo veciach vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov

Právne poradenstvo v oblasti pracovného práva pre zamestnancov, ako aj pre zamestnávateľov

Náhrada škody

Zmluvná agenda

Kolektívne pracovnoprávne vzťahy

Právo sociálneho zabezpečenia vrátane zastupovania klientov v správnych konaniach a správnom súdnictve


Verejné obstarávanie

Poradenstvo pri realizácii verejného obstarávania

Vypracovanie zmluvnej agendy k procesu verejného obstarávania

Poradenstvo pri procese hodnotenia

Zastupovanie klientov v konaní voči riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom a Úradu pre verejné obstarávanie

Poradenstvo a zastupovanie klientov v revíznych postupoch podľa zákona č. 343/2015 Z. z.


Kontakt

HOMOLA advokátska kancelária s.r.o.

Sídlo: Kopčianska 8/A, 851 01 Bratislava

Pracovisko: Kopčianska 8/A, 851 01 Bratislava

+421 904 659 302

homola@akhomola.sk

Zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 6958

IČO: 53 042 034, DIČ: 2121226899, Bankové spojenie: IBAN: SK8383300000002001793128, Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky